E-učionica za učenje fizike

Arhiva za kategoriju ‘Šta proučava fizika?’

Šta proučava fizika?

Fizika proučava svojstva i strukturu materije i pojave u prirodi (mehaničke, toplotne, elektromagnetne, atomske, kvantne…).

Materija postoji u dva oblika: supstanca  i fizičko polje.

Supstanca je sve ono od čega se sastoje tela: hemijski elementi, jedinjenja i njihove smeše.

Fizičko polje je oblik materije čijim posredstvom se ostvaruje uzajamno delovanje u prirodi (na primer: privlačenje posredstvom gravitacionog polja ili naelektrisane čestice se privlače ili odbijaju posredstvom  električnog polja).

Oblasti proučavanja 

Zbog složenosti same materije i njenog kretanja nastale su različite oblasti proučavanja: mehanika, termodinamika, elektromagnetizam, talasi, optika, kvantna fizika, atomska fizika, fizika molekuka, nuklearna fizika, fizika elemntarnih čestica.

Mehanika – proučava najjednostavniji oblik kretanja materije odnosno promenu položaja tela jednih u odnosu na druge.

Primer: Na slici je predstavljen skejt park. Uz pomoć naučne simulacije možete analizirati promenu energije prilikom kretanja:

Енергија у скејт-парку: Основна верзија скриншот

Primer: Uz pomoć naučne simulacije analizirajte promenu energije prilikom kretanja u skejt parku.

Termodinamika – proučava toplotne pojave i razmenu toplote između tela.

Primer: uz pomoć naučne simulacije istražite kako zagrevanje i hlađenje utiču na gvožđe, ciglu i vodu. Saznajte kada primaju i predaju energiju i vidite kako energija prelazi sa jednog na drugi objekat:

Енергија, врсте и промене скриншот

Primer: uz pomoć naučne simulacije istražite kako toplota prelazi sa jednog tela na drugo

Elektromagnetizam – proučava elektrostatičke i magnetne interakcije između tela.

Primer: Uz pomoć naučne simulacije pokrenite tačkasto naelektrisanje i posmatrajte promene električnog polja, napona, ekvipotencijalnih linija…

Електрична поља тачкастих наелектрисања скриншот

Talasi i optika – proučavaju oscilatorna i talasna kretanja kao i svetlosne pojave.

Primer: Kako vidimo boje? Uz pomoć naučne simulacije napravite čitavu dugu kombinacijom crvene, zelene i plave svetlosti. Promenite talasnu dužinu monohromatskog zraka ili filtrirajete belu svetlost. Posmatrajte svetlost kao zrak ili fotone…

Како видимо боје скриншот

Primer: Uz pomoć naučne simulacije pokušajte da otkrijte kako vidimo boje…

Kvantna fizika, atomska fizika i fizika molekula – proučavaju kretanja u mikrosvetu.

Primer: uz pomoć naučne simulacije pokušajte da otkrijete zašto kvantne čestice tuneluju kroz barijeru (prolaze kroz prepreku kao da je nema)? Istražite talasne funkcije i osobine čestica…

КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ скриншот

Primer: Uz pomoć naučne simulacije analizirajte kvantni tunel efekat i talasni paket


Nuklearna fizika i fizika elementarnih čestica – proučavaju subatomski svet odnosno pojave na nivou atomskih jezgara.

Primer: Analizirajte nuklearni raspad uz pomoć naučne simulacije. Pokrenite lančanu reakciju ili upoznajte ne-radioaktivne izotope sa ciljem da sprečite lančanu reakciju. Kontrolišite proizvodnju energije u nuklearnom reaktoru…

Нуклеарни распад скриншот

Primer: Analizirajte nuklearni raspad uz pomoć naučne simulacije

Oblak oznaka

%d bloggers like this: