E-učionica za učenje fizike

Arhiva za kategoriju ‘Uzajamno delovanje molekula’

Uzajamno delovanje molekula

Molekuli su složeni sistemi sastavljeni od elektrona i atomskih jezgara. Na malim rastojanjima dolazi do uzajamnog električnog delovanja molekula – elektrona i jezgara jednog sa elektronima drugog molekula. To su sile kratkog dometa: molekuli deluju samo na svoje najbliže susede.


Grafik zavisnosti rezultantne sile od sila privlačenje (ispod x ose) i odbijanja (iznad x ose)

grafik-zavisnosti-novo

Grafik zavisnosti rezultantne sile od sila privlačenja i odbijanja dva molekula A i B od rastojanja x između njihovih centara

Molekuli su obeleženi sa A i B

X0 – položaj stabilne ravnoteže molekula

Xm- radijus molekulskog delovanja je reda veličine 10exp(-10)m

Agregatnja stanja

Čvrsto agregatno stanje: molekuli se nalaze u položajima koji prave kristalnu rešetku. Molekuli mogu da osciluju oko položaja ravnoteže. Zagrevanjem tela povećava se njegova unutrašnja energija, amplitude oscilovanja rastu što utiče na porast udaljenosti između molekula.

Tečno agregatno stanje: rastojanja između molekula su velika i kristlna rešetka je razrušena. Molekuli imaju veću slobodu kretanja (mogu da razmene mesta ili klize jedni uz druge) ali ne mogu da se udalje na rastojanja veća od radijusa molekularnog delovanja.

Gasovito agregatno stanje: molekuli se kreću slobodno i na rastojanjima većim od radijusa molekularnog delovanja. Sile uzajamnog delovanja molekula mogu da se zanemare.

Ponovite gradivo i zabavite se uz naučnu simulaciju:

Međumolekulsko delovanje i agregatna stanja na Engleskom jeziku pogledajte na:

Oblak oznaka

%d bloggers like this: