E-učionica za učenje fizike

Arhiva za kategoriju ‘Svetlost kao čestica’

Komptonov efekat

Komptonov efekat je rasejanje fotona (čestice svetlosti)  sa atoma pri čemu foton gubi deo energije i menja talasnu dužinu.

Razlika između Komptonovog i fotoelektričnog efekta  je u tome što foton kod fotoefekta pri sudaru sa elektronima u atomima predaje svu svoju energiju.

Komptonovo rasejanje se javlja na svim materijalima, najviše sa fotonima srednjih energija od 0,5 Mev do 3,5Mev. U slučaju Komptonovog efekta foton može da se sudari sa elektronom na sličan način kao što se sudare bilijarske kuglice.

Komptonov_efekat

Komptonov pomeraj je razlika talasnih dužina fotona pre i posle sudara:

ΔΛ=Λ′-Λ=h/m•C(1-cosθ)

Komptonova talasna dužina

Λc=h/m•C

Komptonova talasna dužina za elektron iznosi 2.43•10exp(-12)m.

(više…)

Fotoelektrični efekat

Fotoelektrični efekat (fotoefekat) je pojava da elektroni napuštaju metal kada se on obasja vidljivom ili ultravioletnom svetlošću.

fotoefect

Pojavu je prvi objasnio Ajnštajn. Do fotoefekta dolazi kada se fotoni ili kako se popularno nazivaju čestice svetlosti, sudare sa elektronima u atomima metala pri čemu im predaju svu svoju energiju. Energija fotona (hν) se troši na izlazni rad (Ai) i kinetičku energiju (Ek) fotoelektrona.

Ajnštajnova jednačina:

hν=Ai+Ek

Radi boljeg razumevanja pojave fotoefekta pogledajte simulaciju:

ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ скриншот

Primena fotoefekta

  •  fotoelement (fotoćelije)
  • solarne ćelije
  •  uređaji za automatsko otvaranje i zatvaranje vrata
  • alarmni urađaji za zaštitu od provale
  • uređaji za prenos signala pomoću svetlosti

(više…)

Oblak oznaka

%d bloggers like this: