E-učionica za učenje fizike

Arhiva za kategoriju ‘Difrakcija’

Difrakcija svetlosti

Difrakcija svetlosti je pojava skretanja svetlosnih talasa od pravolinijskog prostiranja kada svetlost naiđe na mali otvor ili prepreku. Difrakcija svetlosti bitno zavisi od odnosa talasne dužine svetlosti i dimenzija otvora.

diffraction3

Difrakcija na jednom prorezu

Kada se na put monohromatske svetlosti postavi neprozračna prepreka sa uzanim prorezom na zaklonu će se dobiti interferenciona slika u čijoj sredini se nalazi izražena bela pruga (kao na slici). Intenzitet osvetljenosti se smanjuje sa udaljavanjem od sredine najsvetlije pruge.

Difrakciona rešetka

Difrakciona (optička rešetka) je staklena ploča sa velikim brojem paralelnih zareza na jednakim međusobnim rasenanjima. Difrakciona rešetka se upotrebljava za postizanje velikog intenziteta osvetljenosti difrakcione slike.

Primer1: na slici je prikazana difrakciona rešetka i difrakciona slika koja se dobija kada se kroz nju propusti laserska svetlost crvene talasne dužine 632,8nm.

difrakciona resetka

Primer2: Difrakciona rešetka razlaže belu svetlost na sastavne komponente odnosno na spektar po talasnim dužinama.

bela_spektar

Uslovi za nastanak difrakcionih maksimuma i minimuma

  • difrakcioni maksimum: dsinφ=nΛ
  • difrakcioni minimum: dsinφ=(2n+1)Λ/2

gde je d-konstanta difrakcione rešetke, Λ-talasna dužina a n ceo broj koji ima vrednosti n=1.2.3…

Kako izgleda interferenciona slika u zavisnosti od promene veličine otvora ili promene vrednosti talasne dužine svetlosti možete videti uz pomoć Java apleta za Fiziku: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/singleslit_yu.htm

Objašnjenje kako difrakcija nastaje na Engleskom jeziku pogledajte ovde:

Oblak oznaka

%d bloggers like this: