E-učionica za učenje fizike

Arhiva za kategoriju ‘Nivoi energije u atomu’

Nivoi energije u atomu

Energija atoma je kvantovana. To znači da atom može imati samo određene diskretne vrednosti energije. Diskretne vrednosti energija E1, E2,….En se nazivaju energijski nivoi atoma.

Energija atoma je obrnuto srazmerna kvadratu glavnog kvantnog broja. Glavni kvantni broj je prirodan bron n koji prebrojava energijske nivoe: n=1,2,3,…

Atom vodonika

Vezani elektron u atomu vodonika može da ima jednu iz diskretnog niza mogućih energija, što zavisi od toga na kojoj se „orbiti“ nalazi.

Ako je n=1 govorimo o osnovnom energijskom nivou, čija energija iznosi E1=-13,6ev. Znak minus znači da je elektron u vezanom stanju u atomu.

Vrednosti energija po nivoima možemo izračunati kada 13,6ev podelimo sa kvadratom odgovarajćeg kvantnog broja. Formula je:

formula

Tako dobijamo vrednosti energija: E2=-3,40ev, E3=-1,51ev i tako dalje. Znak minus (odnosno negativne vrednosti energije) ukazuju da je elektron vezan u atomu.

Kada elektron dostigne vrednost energije od E=0 ev može biti emitovan kao fotoelektron. Zapravo, u „beskonačnosti“ vrednosti energije postaju pozitivne i elektron postaje slobodan. To stanje nazivamo kontinum.

Atom ne emituje elektromagnetno zračenje sve dok se elektron nalazi na jednom od mogućih diskretnih energijskih nivoa. Zato se ova stanja atoma nazivaju stacionarna (postojana) stanja.

nivoi

Stacionarni energijski nivoi u atomu, slika: quakeoutq.es.tl

a_level_physics_notes_energy_levels_of_atoms_html_1c9c9318

Energijski nivoi kod atoma vodonika sa vrednostima energija. Glavni kavantni broj n prebrojava nivoe, slika: http://www.regentsprep.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borov model atoma vodonika – java aplet za lakše i očiglednije učenje:

http://www.walter-fendt.de/ph14yu/bohrh_yu.htm

Pogledajte objašnjenje dijagrama energijskih nivoa za atom vodonika i za atom žive na Engleskom jeziku:

Oblak oznaka

%d bloggers like this: